Logowanie


Hasło?

Wydarzenia

Październik 2018
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

NLP w biznesie

„GdzieÅ› na naszej planecie żyjÄ… ludzie doskonali - normalni, zrównoważeni, pozbawieni lÄ™ków, braku poczucia bezpieczeÅ„stwa, dziwactw, czyli tego wszystkiego, co nÄ™ka pozostaÅ‚ych.Nazywamy ich nieneurotykami. Nieneurotycy spokojnie i syste-matycznie czytajÄ… wszelkie poradniki, jakie ukazujÄ… siÄ™ na rynku. SpÄ™dzili wiÄ™cej czasu na analizach niż sam Woody Allen.Ulepszyli swojÄ… pamięć, zdolnoÅ›ci jÄ™zykowe, umiejÄ™tnoÅ›ci kulinarne oraz stosunki z innymi ludżmi. Nie bojÄ… siÄ™ psów, pajÄ…ków, wody niezdatnej do picia, elektrycznoÅ›ci czy też windy.Dobrze sobie radzÄ… z urzÄ…dzeniami mechanicznymi, sÄ…siadami i osobami na stanowiskach. Nigdy nie nadużywajÄ… wÅ‚adzy. LubiÄ… siebie i to w każdej sytuacji. SÄ… zadowoleni ze swego ciaÅ‚a i wyglÄ…du. Nie dbajÄ… o to, że siÄ™ starzejÄ…..... Z seksem Å›wietnie sobie radzÄ…. Nigdy nie martwiÄ… siÄ™, czy im stanie, czy bÄ™dÄ… jakieÅ› kÅ‚opoty i czy nie zasnÄ…, zanim to wszystko siÄ™ skoÅ„czy”.
Susan YOUNG „Ty także jesteÅ› neurotykiem”
Trzeba Ci wiedzieć, że ludzi takich na planecie zauważono tylko trzech. Wszyscy pozostali uparcie poszukujÄ… coraz nowszych i doskonalszych przepisów na życie, zbliżone choć trochÄ™ do przedstawionego powyżej ideaÅ‚u.
WspóÅ‚czesne życie stawia olbrzymie wyzwania, jako wyróżnik sukcesu coraz częściej traktujÄ…c umiejÄ™tność sprostania konkurencji, skutecznoÅ›ci w prowadzeniu interesów, podniesienia wyników sprzedaży. Rozmaite „cudowne” i „sprawdzone” receptury rzadko przyczyniajÄ… siÄ™ do osiÄ…gniÄ™cia sukcesu. Rozczarowania poszukujÄ…cych wÅ‚aÅ›ciwej drogi sprawiÅ‚y, że w latach 70 powstaÅ‚a nowa filozofia osiÄ…gania sukcesów, komunikacji i uczenia siÄ™ nowych, adekwatnych do sytuacji zachowaÅ„, którÄ… twórcy -Bandler i Grinder nazwali Neurolingwistycznym Programowaniem (dalej zwanym NLP) . Opiera siÄ™ ono na uaktywnieniu wszystkich zmysÅ‚ów, rozszerzeniu doÅ›wiadczeÅ„ i percepcji za pomocÄ… rozmaitych narzÄ™dzi (np.jÄ™zyka, form ekspresji, fantazjowania, zamiany sytuacji i ról), po to by zdobyć nowe i sensowne możliwoÅ›ci w życiu. NLP tworzy procedury - nowe programy dla mózgu do bezpoÅ›redniego stosowania lub kreatywnego indywidualnego przetworzenia, opierajÄ…c siÄ™ na fundamentalnym zaÅ‚ożeniu, że nie można osiÄ…gnąć doskonaÅ‚oÅ›ci w zarzÄ…dzaniu, kierowaniu czy sprzedaży bez doskonaÅ‚oÅ›ci w komunikowaniu siÄ™ - czy to z sobÄ…, czy z otoczeniem. NaprawdÄ™ bowiem wszystko co robimy jest mniej lub bardziej udanym procesem komunikacji, procesem podlegajÄ…cym bardzo skomplikowanym i delikatnym reguÅ‚om (stÄ…d np.wymóg noszenia stroju „biznesowego”- krawata wÅ›ród sprzedawców sieciowych, choć sÅ‚uszny a priori, skutki może wywoÅ‚ać różne, nie każdemu klientowi bowiem podoba siÄ™ krawat na gumce lub tenisówki, sandaÅ‚y czy biaÅ‚e skarpetki do przepoconego garnituru). ReguÅ‚y wynikajÄ… z komunikatów werbalnych i niewerbalnych (gestów, zachowaÅ„ itp.) wysyÅ‚anych przez partnera (partnerów) i rozpozanie ich wymaga znajomoÅ›ci mechanizmów i wyksztaÅ‚cenia dodatkowych umiejÄ™tnoÅ›ci obserwacji i diagnozy. Nie można przy tym posÅ‚ugiwać siÄ™ myÅ›leniem magicznym i tzw.czytaniem w myÅ›lach lecz dążyć do oddzielenia procesu komunikacji od intencji, emocji i uczuć.
Sukces w komunikacji jest wynikiem Å›wiadomoÅ›ci powyższego i szybkoÅ›ci skutecznego reagowania, tylko bowiem takie strategie sÄ… dobre, które sÄ… adekwatne do danej sytuacji i to jeszcze wÅ‚aÅ›ciwie rozpoznanej („tam skÄ…d przyjechaÅ‚, dobrze robiÅ‚ to, co robiÅ‚, ale tu nie potrafiÅ‚ konno przeprawiać siÄ™ przez rzekÄ™”- cytat z mowy pogrzebowej nad grobem pioniera zdobywajÄ…cego Dziki Zachód). Aby go osiÄ…gnąć, należy przede wszystkim dążyć do opracowania adekwatnych strategii pozwalajÄ…cych na wÅ‚aÅ›ciwe reakcje w każdej „biznesowej” i nie tylko sytuacji. Twórcy NLP jako pierwsi opracowali klucz do rozwiÄ…zania tego problemu. Tym kluczem jest wÅ‚asna
i partnerów tzw. PREFEROWANA MODALNOŚĆ SENSORYCZNA, STYL MYÅšLENIA i FORMA EKSPRESJI. Bandler już dawno zauważyÅ‚, iż „nawykowo, a zwÅ‚aszcza pod wpÅ‚ywem stresu ludzie polegajÄ… na preferowanym sposobie zbierania informacji, oganizowania jej i wyrażania siebie. Z tego powodu poznanie i posÅ‚ugiwanie siÄ™ preferowanÄ… modalnoÅ›ciÄ… drugiej osoby daje jej poczucie zrozumienia. (People who read people, 1979, s.69-71).
W zakresie zbierania informacji osoby nastawione na wrażenia wzrokowe zwracajÄ… szczególnÄ… uwagÄ™ na to, co widzÄ…, sÅ‚uchowcy na to co sÅ‚yszÄ…, a kinestetycy na to co czujÄ…. To wÅ‚aÅ›nie MODALNOÅšCI SENSORYCZNE
i choć wydajÄ… siÄ™ ogólnie znane i trywialne, maÅ‚o kto wyciÄ…ga z tego wnioski prowadzÄ…c rozmowÄ™, a jeżeli tego nie czyni i prowadzi negocjacje z osobÄ… o innej orientacji, skazuje siÄ™ na niezrozumienie. Szalenie istotne zatem jest rozpoznanie najpierw wÅ‚asnych preferencji w zbieraniu informacji, by móc „przestawić siÄ™” na jÄ™zyk partnera, dobrze zrozumieć jego intencje i postulaty i we wÅ‚aÅ›ciwy sposób przekazać mu wÅ‚asne stanowisko. Ale to nie wszystko. Nawet dobrze przedstawiony zestaw informacji podlega sortowaniu wedÅ‚ug kluczy wÅ‚aÅ›ciwych dla PREFEROWANEGO STYLU MYÅšLENIA danej osoby. Jedni zwracajÄ… uwagÄ™ na szczegóÅ‚y, inni nie, jedni potrafiÄ… wykonywać na raz wiele zadaÅ„, inni tylko jedno, jedni posiadajÄ… umiejÄ™tność caÅ‚oÅ›ciowej analizy - inni analizy szczegóÅ‚owej. Kluczy wedÅ‚ug których sortujemy informacje jest bardzo wiele i same stanowić by mogÅ‚y temat odrÄ™bnego opracowania, jeżeli jednak ich nie rozpoznamy i nie zastosujemy wÅ‚aÅ›ciwych - nie ma mowy o sukcesie. Na doprowadzenie rozmów do wÅ‚aÅ›ciwego tj.korzystnego dla nas i partnera finaÅ‚u ma wpÅ‚yw przede wszystkim PREFEROWANA FORMA EKSPRESJI: odpowiednie sÅ‚owa, styl wypowiedzi (rozkazujÄ…cy, oznajmujÄ…cy, pytajÄ…cy), brzmienie gÅ‚osu, gesty, wÅ‚aÅ›ciwie dobrane metafory, odpowiednio rozpoznany
i zastosowany metamodel języka, czas, przestrzeń i właściwy kontekstowo i kulturowo kontakt fizyczny.
Powyższe aspekty stylów komunikacji muszÄ… być nastÄ™pnie wÅ‚aÅ›ciwie zinterpretowane, tak by mogÅ‚o nastÄ…pić ich wzajemne dostosowanie u partnerów owocujÄ…ce w sferze fizycznej odzwierciedleniem zachowaÅ„, Å›wiadczÄ…cym o osiÄ…gniÄ™ciu porozumienia.
Recepta podana wyżej wydaje się pełna, ale to dopiero początek drogi. By z zarządzającego stać się liderem i uzyskać łatwość dostosowania się i doprowadzania do sytuacji win-win w każdym kontekście, należałoby jeszcze opanować techniki zarządzania kontekstem poprzez przemianowania i przetwarzania tegoż, sterowanie rozmaitymi relacjami i osiągnięcie biegłości w negocjacjach.
Na zakoÅ„czenie akcent refleksyjny – tylko okoÅ‚o 8% nowo powstajÄ…cych firm ma szansÄ™ na przetrwanie 5. lat.
Tekst: Ryszard GÄ…sierkiewicz, cert.trener NLP

 
 

© 2004 - 2010 Centrum Edukacyjne WELES