W wyniku tego treningu każdy może odblokować własne zdolności uczenia się, opanować metodę sprawnego i twórczego notowania, dokonać poprawy własnej pamięci i szybkości czytania (OD CO NAJMNIEJ DWÓCH DO PIĘCIU RAZY).
Już w czasie kursu, dzięki nowym technikom, przeczytasz 200 stronicową książkę w ciągu 2 godzin, zapamiętasz i zrozumiesz treść oraz zrobisz kompletne notatki na 1 kartce formatu A-4, zapoznasz się z podstawami czytania fotograficznego i bez trudu rozwiniesz swą pamięć.
Jednym z prowadzących jest Ryszard Gąsierkiewicz, prekursor i popularyzator stosowania nowoczesnych technik pracy umysłowej. Trener NLP, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP, Sędzia Główny Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu i Zapamiętywaniu.

Trening obejmuje:
• przyspieszone ( "fotograficzne" ) czytanie
• metody skutecznego studiowania
• efektywne notowanie czyli mind – maping
• techniki zapamiętywania
W wyniku tego treningu każdy może odblokować własne zdolności uczenia się, opanować metodę sprawnego i twórczego notowania, dokonać poprawy własnej pamięci i szybkości czytania (OD CO NAJMNIEJ DWÓCH DO PIĘCIU RAZY).
Już w czasie kursu, dzięki nowym technikom, przeczytasz 200 stronicową książkę w ciągu 2 godzin, zapamiętasz i zrozumiesz treść oraz zrobisz kompletne notatki na 1 kartce formatu A-4, zapoznasz się z podstawami czytania fotograficznego i bez trudu rozwiniesz swą pamięć.
Jednym z prowadzących jest Ryszard Gąsierkiewicz, prekursor i popularyzator stosowania nowoczesnych technik pracy umysłowej. Trener NLP, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP, Sędzia Główny Mistrzostw Polski w Szyb-kim Czytaniu i Zapamiętywaniu. Sam czyta z szybkością 6000 słów na minutę, ale jego uczniowie specjalizujący się w szybkim czytaniu dzięki jego autorskiej metodyce prowadzenia zajęć przekraczają bez trudu szybkość 30.000 słów na minutę!!!. Opracowana przez niego zintegrowana metoda pracy umysłowej stosowana jest z powodzeniem od 10 lat w otwartych i zamkniętych kursach i szkoleniach, w których dotychczas brało udział ponad 5000 osób.
Czytanie jest procesem przebiegającym według swoistych zasad, z reguły nie uświadamianych przez czytelnika. Szybkie czytanie jest natomiast świadomym wykorzystaniem tej swoistości reguł. Te świadome reguły to – umiejętność odpowiedniego i płynnego "prowadzenia" wzroku, czytania całych grup wyrazów, likwidacja regresji, czyli wracania (w trakcie czytania) do już przeczytanego tekstu, umiejętność koncentracji na tekście aktualnie czytanym.
Umiejętność szybkiego czytania nabywana jest przede wszystkim samodzielnie – tak jak każda dziedzina wiedzy należy przede wszystkim do samouków. Wszelkie informacje teoretyczne oraz techniki praktyczne konieczne do nabycia umiejętności błyskawicznego czytania z co najmniej zadawalającym stopniem zrozumienia i zapamiętania tekstu są przedmiotem dwudziestogodzinnego kursu. Zainteresowani tą "ofertą" powinni być przede wszystkim ci, którzy faktycznie dużo czytają i muszą dużo czytać, w dodatku czytają określony rodzaj materiału (teksty naukowo-techniczne, dokumenty, korespondencja biurowa, itp.).
Należy podkreślić, że samodzielna praca wymaga konsekwentnie przestrzeganej dyscypliny. Kurs dostarcza niezbędnej bazy, pokazuje techniki, ale za trwałe wyniki odpowiedzialny jest sam trenujący.
Założenie powyższe koresponduje ze współczesną pedagogiką rozróżniającą trzy poziomy nauczania, których celem jest odpowiednio: zdobycie wiedzy, wykształcenie umiejętności i formowanie nawyków. W osiąganiu pierwszych dwóch celów kurs jest bazą całkowicie wystarczającą. W jego programie oprócz niezbędnych informacji teoretycznych znajdują się także wzory dwóch rodzajów ćwiczeń, po pierwsze, tzw. dyspozycyjnych -wyrabiających określone dyspozycje niezbędne w zdobywaniu umiejętności szybkiego czytania, po drugie – ćwiczeń tekstowych pomocnych w kształceniu tempa czytania i rozumienia tekstu.
Natomiast osiągnięcie trzeciego poziomu, którego najistotniejszą cechą jest automatyzm określonych czynności, a więc działanie odbywające się niejako "niezauważalnie", swobodnie, lekko, praktycznie bez udziału świadomości, zależy wyłącznie od ćwiczącego. Warunkiem pozytywnego rezultatu jest kontynuacja ćwiczeń opanowanych w czasie zajęć kursowych.
Podstawowe warunki skutecznego opanowania umiejętności szybkiego czytania (wg Zdzisława Szkutnika ), stanowiące treść wszystkich przeprowadzanych na kursie ćwiczeń i wykładów.
• Systematyczne i nieprzerwane ćwiczenia. Doświadczenie potwierdza celowość codziennych treningów po 30-40 minut, przeprowadzanych o jednakowej godzinie – polepsza to zdolność do pracy i efekty treningu. Poszczególne elementy ćwiczymy tak długo, aż szybkie czytanie stanie się nawykiem.
• Åšwiadomość celu i odpowiednie nastawienie psychiczne na uważne i szybkie czytanie oraz stała kontrola rezultatów ćwiczeń.
• Odpowiedni dobór tekstów do ćwiczeń: powinny być dla czytelnika interesujące i odpowiadać stopniem trudności jego poziomowi intelektualnemu. Maksymalna koncentracja na czytanym tekście – sprzyjać temu powinno fizyczne zdyscyplinowanie i robocza pozycja podczas czytania.
• Zapewnienie sprzyjających zewnętrzne warunków treningu: ciche pomieszczenie, dobre światło. Dbajmy o oczy.
• Praca nad zdobyciem umiejętności czytania bez artykulacji, która jest głównym "wrogiem" szybkiego czytania. Wykorzystywać należy jedynie kanał wzrokowy (inaczej T.Buzan w "Podręczniku Szybkiego Czytania").
• Zdobycie umiejętności czytania bez regresji, stale w jednym kierunku. Dopiero po ukończeniu czytania i uświadomieniu sobie zawartości przeczytanego tekstu można do niego powrócić, jeśli zajdzie potrzeba.
• Czytanie z maksymalnym wykorzystaniem bocznego widzenia, z prowadzeniem wzroku po stronicy pionowo z góry na dół, po wyobrażonej linii.
• Czytanie ze zmienną szybkością w zależności od trudności tekstu i celu lektury. Szybkość czytania nie powinna być jednak celem samym w sobie. Równolegle należy uwzględniać rozumienie i zapamiętywanie.
• Stała troska o rozszerzanie zapasu słów. Jest to warunek szybkiego rozumienia tekstów. Ponadto w procesie czytania nieznane słowa mimo woli odczytuje się "głośno", co obniża szybkość czytania.
W ciągu 20 godzin zajęć słuchacz powinien nauczyć się techniki czytania pozwalającej na co najmniej dwukrotną poprawę (już w czasie trwania zajęć) szybkości czytania w stosunku do tej, z jaką zaczynał ćwiczenia (niekiedy osiąga szybkość 1000 słów na minutę). Nauczy się właściwej selekcji informacji, pozna efektywne sposoby czytania książek, dzięki którym zwiększy komfort czytania i stopień koncentracji na zapamiętaniu czytanego tekstu. Nauczy się technik zapamiętywania pozwalających na odtworzenie z pamięci we właściwej kolejności 20 słów i pojęć abstrakcyjnych, wymienionych nie po kolei. Nabędzie umiejętność "wyławiania" słów kluczowych i sporządzania za ich pomocą notatek w postaci map myśli. W trakcie zajęć pozna sposoby relaksu w trakcie czytania, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji zmęczonych oczu. Pozna także skuteczne techniki pokonywania stresu przed egzaminami, wystąpieniami publicznymi itp.